Logo
A A | Dla słabowidzących

Aktualności


Zarządzenie Nr 10/17

Burmistrza Żabna

z dnia 1 marca 2017r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących uchwały Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe.

Na podstawie art. 5a ust. i art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.), art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (. Dz. U. 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.)  oraz §1 ust. 3, §3 i § 6 ust. 1 pkt 2 i 3 Uchwały Nr XVIII/215/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 3 lipca 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 28 sierpnia 2012r, poz. 4145) zarządzam, co następuje:

 

 • 1. W okresie od 1 marca 2017r. do 16 marca 2016r. przeprowadza się konsultacje społeczne (konsultacje) dotyczące uchwały Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe z  organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017, na zasadach określonych niniejszym zarządzeniem.
 • 2. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Żabno.
 • 3. Konsultacje przeprowadzone są w formie wyrażenia opinii i złożenia uwag do projektu uchwały Rady Miejskiej w Żabnie w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy na kartach konsultacyjnych, której wzór określa załącznik Nr 1 do zarządzenia lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

 • 4. Konsultacje będą przeprowadzone w dniach od 1 marca do 2017r do 16 marca 2017r.. Zakład Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie rozpatruje opinie oraz uwagi i przekazuje propozycje stanowiska w tej sprawie Burmistrzowi.

 

 • 5. Przeprowadzenie konsultacji ogłasza się w formie ogłoszenia poprzez jego rozplakatowanie na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy, umieszczenie na stronie internetowej Gminy oraz w  Biuletynie Informacji Publicznej Gminy.

 

 • 6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Żabnie w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia oraz będzie dostępny na stronie internetowej Gminy, w  Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żabnie.

 

 • 7. Informacja o wynikach konsultacji – w formie protokołu, zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Żabno oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy – nie później niż w  ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

 

 • 8. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Zakładu Obsługi Edukacji w Żabnie.

 

 • 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 
 

Uchwała Nr XXV/328/17
Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 27 lutego 2017 r.

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz 206 ust. 1-3 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.60)  Rada Miejska w Żabnie uchwala, co następuje:

 • 1. Ustala się plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żabno oraz granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żabno a także inne organy prowadzące, na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 • 2. Ustala się plan sieci publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych przez Gminę Żabno oraz granice obwodów publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Żabno a także przez inne organy, na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 • 3. Ustala się plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żabno oraz granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żabno a także inne organy prowadzące, na okres od dnia 1 września 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
 • 4. Ustala się następujące warunki włączenia dotychczasowych gimnazjów do publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żabno

1) włączenie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żabnie do Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Żabnie:

 1. a) Szkoła Podstawowa z klasami gimnazjum rozpocznie działalność z dniem 1 września ,
 2. b) kształcenie w klasie I Szkoły Podstawowej rozpoczyna się w roku szkolnym 2017/2018 ,
 3. c) Gimnazjum zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r.

2) włączenie Gimnazjum im. Rodzin Męcińskich i Zborowskich w Łęgu Tarnowskim do Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Łęgu Tarnowskim:

 1. a) Szkoła Podstawowa z klasami gimnazjum rozpocznie działalność z dniem 1 września ,
 2. b) kształcenie w klasie I Szkoły Podstawowej rozpoczyna się w roku szkolnym 2017/2018 ,
 3. c) Gimnazjum zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r.
 • 5. 1. Uchwałę przekazuje się Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty celem jej zaopiniowania.
 1. Uchwałę przekazuje się Związkom Zawodowym celem zaopiniowania.
 • 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żabna i Kierownikowi Zakładu Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie
 • 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żabnie: http://bip.malopolska.pl/umwzabno/Article/get/id,26825.html a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żabnie, ul. Władysława Jagiełły 1, 33-240 Żabno .

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Krzysztof Wójcik

 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/328/17
Rady Miejskiej w Żabnie
z dnia 27 lutego 2017 r.
Zalacznik1.pdf

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/328/17
Rady Miejskiej w Żabnie
z dnia 27 lutego 2017 r.
Zalacznik2.pdf

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/328/17
Rady Miejskiej w Żabnie
z dnia 27 lutego 2017 r.
Zalacznik3.pdf

 

 

Liczba odsłon: 289
Autor: redakcja zabno.pl
« powrót
Archiwum:
Biuletyn Informacji Publicznej
E-urząd
ePUAP
System Informacji Przestrzennej
Pion - Portal nieruchomości
Punkt Pomocy Prawnej
Odpady komunalne
Galerie zdjęć
Video
System powiadamiania SMS
500+
Desk
Małopolska
Gminny Program Rewitalizacji (2017-2022)
Stop przemocy
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.