Logo
A A | Dla słabowidzących

Aktualności

2011-08-17
Informacja Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa.

Powiatowi Lekarze Weterynarii otrzymują z Biur Powiatowych ARiMR dane dotyczące zgłaszanych przez rolników ubojów gospodarczych zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy, świnie. Po przeprowadzeniu analizy poszczególnych przypadków w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii stwierdzają, iż dokonując uboju zwierząt w gospodarstwie rolnicy nie spełniają wymogów weterynaryjnych określonych dla tego rodzaju działań, a w związku z tym popełnili wykroczenie przeciw prawu polskiemu i podlegają ukaraniu.

W związku z powyższym, w celu zapobiegnięcia łamaniu prawa przez właścicieli zwierząt gospodarskich Powiatowi Lekarze Weterynarii  proszą o rozpowszechnienie wśród rolników w sposób zwyczajowo przyjęty poniższych informacji:
1. Obowiązuje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny ( Dz. U. z 2010 r. Nr 207 póz. 1370)
§ 3 ust. l rozporządzenia mówi, że przy uboju zwierząt na terenie gospodarstwa powinny być spełnione wymagania określone w przepisach o ochronie zwierząt ( Zgodnie z zapisami wynikającymi z art.34 ust.3 art. 35 ustl ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. O Ochronie Zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. nr 106 póz. 1002.) w uboju domowym zwierzęta kopytne mogą być uśmiercane tylko po uprzednim ich pozbawieniu świadomości przez przyuczonego uboiowca zgodnie z §3 ust. l i ust.2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 września 2004r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt (Dz. U. z 2004r. Nr 205 poz.2102 z późn. zm.). Kto zabija, uśmierca zwierzę albo dokonuje uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów art. 34 ust.3 cytowanej powyżej ustawy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
§ 4 ust. l rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. z 2010 r. Nr 207 póz. 1370) zawiera zapis: co najmniej na 24 godziny przed dokonaniem uboju zwierząt, z wyłączeniem drobiu lub zajęczaków, w celu produkcji mięsa, jeżeli ubój ma być dokonany: 1) na terenie gospodarstwa, w którym zwierzęta były utrzymywane - posiadacz zwierząt, informuje powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia uboju o zamiarze przeprowadzenia uboju.
§ 7 ust. l rozporządzenia mówi że mięso świń i nutrii poddanych ubojowi oraz mięso dzików odstrzelonych, w celu produkcji mięsa, poddaje się badaniu na obecność włośni
 
§8 rozporządzenia zawiera zapis: mięso zwierząt poddanych ubojowi oraz mięso zwierząt łownych odstrzelonych, w celu produkcji mięsa, poddaje się badaniu poubojowemu przeprowadzonemu przez urzędowego lekarza weterynarii , na wniosek i na koszt posiadacza tego mięsa
2. Świnie wprowadzane do stad położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na targi, pokazy, wystawy, konkursy, do punktów kopulacyjnych, zaopatruje się w świadectwa zdrowia. Świadectwa zdrowia dla świń nie obowiązują tylko w przypadku przekazania do uboiu w rzeźni.


 

Dotyczy : zagospodarowania SRM pochodzącego od zwierząt z uboju gospodarczego
W związku z zaleceniami inspektorów Biura ds. Żywności i Weterynarii (FVO) prowadzących audyt w Polsce w dniach od 6 do 17 czerwca 2011 r. w celu oceny działań dotyczących gąbczastej encefalopatii bydła (BSE), jak również przyjęciem przez Komisję decyzji wykonawczej 2011/358/UE z dnia 17 czerwca 2011r. zmieniającej decyzję 2009/719/WE upoważniającą niektóre państwa członkowskie do zmiany swoich rocznych programów monitorowania BSE i działając zgodnie z poleceniem Głównego Lekarza Weterynarii, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzesku przypomina o wymaganiach dotyczących nadzoru nad ubojem cieląt do szóstego miesiąca życia, owiec i kóz w gospodarstwie z przeznaczeniem na użytek własny oraz zagospodarowaniem materiałów szczególnego ryzyka (SRM) pochodzących od tych zwierząt. Zwraca się z prośbą o rozpowszechnienie wśród hodowców zwierząt w sposób zwyczajowo przyjęty poniższych informacji.
Po otrzymaniu powiadomienia o zamiarze przeprowadzenia uboju cieląt do szóstego
miesiąca życia, owiec i kóz w celu produkcji mięsa na użytek własny, Powiatowy
Lekarz Weterynarii informuje podmiot prowadzący gospodarstwo (rolnika), w którym
ma być przeprowadzony ubój o:
 
-          sposobie zagospodarowania SRM stanowiących materiał kategorii I, tj. konieczności
ich niezwłocznego odejmowania na odpowiednich etapach procesu ubojowego,
umieszczania w szczelnych i trwale oznaczonych pojemnikach i przekazywania do
uprawnionych podmiotów (na terenie powiatu brzeskiego SRM odbiera Saria Polska
oddział   w Wielkanocy   tel.   012387 30   65,   najbliżej   zlokalizowany podmiot
uprawniony do odbioru materiału szczególnego ryzyka)
-          konieczności wystawiania i przechowywania dokumentu handlowego, w który
zaopatruje się przewożony na terytorium RP materiał kategorii I (wzór dokumentu
stanowi załącznik do pisma)
 
W załączeniu do pisma przekazuje tabelkę zawierającą wykaz tkanek zwierzęcych
stanowiących materiał szczególnego ryzyka (SRM).
 
Ponadto do końca miesiąca, w którym nastąpił ubój Powiatowy Lekarz Weterynarii
ma obowiązek skontrolowania czy podmiot prowadzący gospodarstwo (rolnik), w
którym dokonano uboju:
 
-          posiada dokument handlowy potwierdzający odbiór przez podmiot uprawniony materiałów szczególnego ryzyka stanowiący materiał kategorii I,
-          odpowiednio zagospodarował wszystkie tkanki stanowiące SRM ( weryfikacja wagi przekazanych SRM z wiekiem poddanego ubojowi zwierzęcia).
4. Powiatowy Lekarz Weterynarii każdego miesiąca dokonuje porównań zgłoszeń uboju zwierząt na terenie gospodarstwa z danymi przekazywanymi przez Biura Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Liczba odsłon: 3910
Autor: redakcja zabno.pl
« powrót
Archiwum:
Koronawirus – co musisz wiedzieć?
Koronawirus – co musisz wiedzieć?
Biuletyn Informacji Publicznej
Wybory
ePUAP
E-urząd
System Informacji Przestrzennej
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
Odpady komunalne
Gminny Program Rewitalizacji (2017-2022)
System powiadamiania SMS
Galerie zdjęć
Video

WFOS
Ekointerwencja
Mapa zagrożeń
Stop przemocy
Punkt Pomocy Prawnej
Małopolska

Związek Samorządów Polskich

500+
Pion - Portal nieruchomości
RODO
Facebook_logo
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.