Logo
A A | Dla słabowidzących

Aktualności

BURMISTRZ ŻABNA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: PODINSPEKTORA DS. PRAWNO ORGANIZACYJNYCH W JEDNOSTCE REALIZUJĄCEJ PROJEKT

URZĄD    MIEJSKI W ŻABNIE

ul. JAGIELLY 1
33-240 ŻABNO
BURMISTRZ ŻABNA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: PODINSPEKTORA DS. PRAWNO ORGANIZACYJNYCH W JEDNOSTCE REALIZUJĄCEJ PROJEKT
 
Na podstawie § 8 Rozdział V Regulaminu Naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Żabnie podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora w Jednostce Realizującej Projekt.
 
Do konkursu na stanowisko podinspektora ds. prawno organizacyjnych i monitoringu w Jednostce Realizującej Projekt mogą przystąpić osoby spełniające warunki :
 
1.Wymagania niezbędne;
   a) obywatelstwo polskie lub obywatele U.E oraz obywatele innych państw, którym           
       na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego
       przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ,
   b) wykształcenie wyższe ,
  c) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
, d) umiejętność obsługi komputera,
   e) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
   f/ posiadanie pełni praw publicznych,
   g) posiadanie prawa jazdy ,
   h) wysoka kultura osobista i nieposzlakowana opinia,
   i) kreatywność, komunikatywność i dyspozycyjność .
 
2. Wymagane dokumenty aplikacyjne;
   a/ list motywacyjny ,
   b/ życiorys zawodowy ( CV ),
   c/ kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
   d/ kserokopie dokumentów o ukończonych kursach i szkoleniach ,
   e/ oświadczenie o niekaralności - nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu                    
      za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 
     skarbowe, ,
   f/ oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
   g/oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych ,
   h/ oświadczenie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy   
       na określonym stanowisku urzędniczym
 
3. Wymagania dodatkowe dla stanowiska;
 
 a) łatwość w nawiązaniu kontaktów,
 b) umiejętność pracy w zespole ,
 c) zdolności organizatorskie .
 
 
4. Planowany zakres wykonywanych zadań na stanowisku podinspektora w Jednostce 
    Realizującej Projekt ;
 
a) inicjowanie i koordynacja działań promujących i informacyjnych dotyczących Projektów 
   PO IiŚ zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie ,
b) nadzór merytoryczny nad wykonawcą realizującym umowę związaną z informacją, promocją Projektu, edukacją ekologiczną
c) gromadzenie wszelkich ofert wpływających do JRP ,
d) nadzór merytoryczny nad realizacją kontraktu dot. pomocy technicznej dla JRP ,
e) monitoring postępu realizacji Projektu ,
f) przygotowywanie wniosków o płatności na postawie częściowych raportów technicznych ,
g) terminowe przekazywanie wniosków o płatność do NFOŚiGW,
h) wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez MAO i kierownika JRP.
 
U W A G A
zatrudnienie na czas określony do 14 lipca 2014 r.
 
Wymagane dokumenty osoby zainteresowane złożeniem ofert powinny złożyć na adres Urzędu Miejskiego w Żabnie , 33-240 Żabno ul. Jagiełły 1 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Nabór na stanowisko podinspektora” w Jednostce Realizującej Projekt - w Urzędzie Miejskim Żabno. Dokumenty te w szczególności list motywacyjny i szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą; ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002r Nr 101,poz.926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008r o pracownikach samorządowych ( Dz.U Nr.223 poz.1458).
 
Niniejsze ogłoszenie podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Żabno WWW.zabno.pl oraz na stronach B.I.P www.wrotamalopolski.pl.
 
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po niżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na w/w stronach internetowych Gminy Żabno i BIP oraz tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Żabnie.
 
Nabór na wolne stanowisko Urzędnicze odbędzie się w dwóch etapach. I etap polegający na analizie formalnej dokumentów, II etap będzie stanowił test kwalifikacyjny oraz rozmowa kwalifikacyjna.
O terminie II etapu osoby, które spełnią warunki formalne , zostaną powiadomione pisemnie .
 
Termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa z dniem 30 maja 2011 r. o godz. 1500.
 
Tryb i zasady przeprowadzenia naboru określa „ Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Żabnie przyjęty Zarządzeniem Nr 16/2009r Burmistrza Żabna z dnia 05 marca 2009r .
 
Dodatkowych informacji udziela stanowisko ds. kadr w Urzędzie Miejskim w Żabnie ul. Władysława Jagiełły 1 ,pok.19 , Tel. 014 645 60 12 wew. 28
 
 
Żabno , 11 maja 2011r. Burmistrza Żabna
mgr inz. Stanisław Kusior
Liczba odsłon: 4068
Autor: redakcja zabno.pl
« powrót
Archiwum:
Koronawirus – co musisz wiedzieć?
Koronawirus – co musisz wiedzieć?
Biuletyn Informacji Publicznej
Wybory
ePUAP
E-urząd
System Informacji Przestrzennej
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
Odpady komunalne
Gminny Program Rewitalizacji (2017-2022)
System powiadamiania SMS
Galerie zdjęć
Video

WFOS
Ekointerwencja
Mapa zagrożeń
Stop przemocy
Punkt Pomocy Prawnej
Małopolska

Związek Samorządów Polskich

500+
Pion - Portal nieruchomości
RODO
Facebook_logo
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.